Διόμεια (τα) ή Διομείας εορτή
Ετήσια γιορτή προς τιμή του Ηρακλή που γινόταν στον αττικό Δήμο Διόμεια ή Διομεία.
Εκεί βρισκόταν ιερό του Ηρακλή που ονομαζόταν Κυνόσαργες.
Την πρώτη θυσία στον Ηρακλή, όταν άρχισαν να τον λατρεύουν σαν θεό, την προσέφερε ο Διόμιος. Ένα λευκό σκυλί όμως άρπαξε από το βωμό το σφάγιο και το μετέφερε σε άλλη τοποθεσία. Ο Διόμιος ίδρυσε στο σημείο εκείνο ένα νέο ιερό, που πήρε το όνομα Κυνόσαργες (κύων + αργός = λευκός σκύλος).

Κατά τη διάρκεια της γιορτής εξήντα γελωτοποιοί με τα αστεία τους έδιναν χαρά στους συμμετέχοντες.
Η φήμη των γελωτοποιών ήταν τέτοια ώστε ο Φίλιππος, ο Μακεδόνας, έδινε χρήματα στους γελωτοποιούς για να του στέλνουν γραμμένα τα αστεία τους.

Βιβλιογραφία - πηγές

Αρποκρατίων, Λέξεις των Δέκα Ρητόρων

Ἐν Διομείοις Ἡράκλειον: Ὑπερείδης κατὰ Κόνωνος. τῆς ἐν
Διομείοις ἀγομένης ἑορτῆς τῷ Ἡρακλεῖ μνημονεύουσι καὶ οἱ κωμικοί.

Στέφανος Βυζάντιος

Κυνόσαργες, γυμνάσιον ἐν τῇ Ἀττικῇ καὶ δῆμος, ἀπὸ
Διόμου, ἀφ' οὗ ὁ χῶρος Ἀθήνησι Διόμεια καλεῖται. Δίομος
γὰρ Ἡρακλεῖ ὡς θεῷ θύων τὰ ξενώσων ἱερὰ Ἡρακλεῖ ἥρῳ
ἔδειξε, καὶ αὐτῷ κύων λευκὸς ἁρπάσας τὰ μηρία εἰς τοῦτο τὸ
χωρίον ἤνεγκεν. ὁ δημότης καὶ τὸ ἐκ τόπου ἐκ Κυνοσάργους,
καὶ εἰς τόπον ἐς Κυνόσαργες, καὶ ἐν τόπῳ ἐν Κυνοσάργει.

Αθήναιος, Δειπνοσοφιστές, 14, 614

πλῆθος δ' ἦν Ἀθήνησι τῆς σοφιστείας ταύτης. ἐν γοῦν τῷ Διομέων Ἡρακλείῳ
συνελέγοντο ἑξήκοντα ὄντες τὸν ἀριθμὸν καὶ ἐν τῇ πόλει δὲ ἐλέγετο, ὡς
οἱ ἑξήκοντα τοῦτ' εἶπον, καὶ ἀπὸ τῶν ἑξήκοντα ἔρχομαι.
ἐν δὲ τούτοις ἦσαν Καλλιμέδων ὁ Κάραβος καὶ Δεινίας καὶ Μνασιγείτων
καὶ Μέναιχμος. τοσαύτη δ' αὐτῶν δόξα τῆς ῥᾳθυμίας ἐγένετο ὥστε καὶ
Φίλιππον ἀκούσαντα τὸν Μακεδόνα πέμψαι αὐτοῖς τάλαντον ἵν' ἐγγρα-
φόμενοι τὰ γελοῖα πέμποιεν αὐτῷ·