Τηθύς

Πλαίσια

Τηθύς Ουρανός Γαία Γαία Ωκεανός Ουρανός Γαία Γαία Ευδώρη Κλυτίη Πετραία Ασία Ωκυρόη Δωρίς Ηλέκτρα Ιάνειρα Στυξ Χρυσηίς Θόη Πληξαύρη Αμφιρώ Κερκηίς Μηλόβοσις Ουρανία Τελεστώ Σκάμανδρος Νείλος Αχελώος Μήτις Πεισιθόη Έρμος Καλυψώ Καλλιρρόη Διώνη Ρόδεια Ζευξώ Κλυμένη Αδμήτη Φάσις Ιππώ Γρανικός Αλφειός Παρθένιος Σαγγάριος Γαλαξαύρη Πειθώ Τύχη Επτάπορος Πηνειός Ξάνθη Ηριδανός Ιδυία Νέσσος Εύηνος Αίσηπος Σιμόεις Ρήσος Μαίανδρος Πρυμνώ Κάικος Μενεσθώ Ροδίος Περσηίς Ακάστη Ίστρος Ευρώπη Λάδων Πλουτώ Στρυμών Ευρυνόμη Αλιάκμων Ιάνθη Πολυδώρη Άρδησκος

Γονείς

Πατέρας Μητέρα
 Ουρανός  Γαία

Σύζυγοι και παιδιά

Σύζυγοι Παιδιά
 Ωκεανός  Ευδώρη
 Κλυτίη
 Πετραία
 Ασία
 Ωκυρόη
 Δωρίς
 Ηλέκτρα
 Ιάνειρα
 Στυξ
 Χρυσηίς
 Θόη
 Πληξαύρη
 Αμφιρώ
 Κερκηίς
 Μηλόβοσις
 Ουρανία
 Τελεστώ
 Σκάμανδρος
 Νείλος
 Αχελώος
 Μήτις
 Πεισιθόη
 Έρμος
 Καλυψώ
 Καλλιρρόη
 Διώνη
 Ρόδεια
 Ζευξώ
 Κλυμένη
 Αδμήτη
 Φάσις
 Ιππώ
 Γρανικός
 Αλφειός
 Παρθένιος
 Σαγγάριος
 Γαλαξαύρη
 Πειθώ
 Τύχη
 Επτάπορος
 Πηνειός
 Ξάνθη
 Ηριδανός
 Ιδυία
 Νέσσος
 Εύηνος
 Αίσηπος
 Σιμόεις
 Ρήσος
 Μαίανδρος
 Πρυμνώ
 Κάικος
 Μενεσθώ
 Ροδίος
 Περσηίς
 Ακάστη
 Ίστρος
 Ευρώπη
 Λάδων
 Πλουτώ
 Στρυμών
 Ευρυνόμη
 Αλιάκμων
 Ιάνθη
 Πολυδώρη
 Άρδησκος

Γεγονότα

Πράξεις

Πολυμέσα

Σημειώσεις

Πηγές