Αρτεμίσια ή Αρτεμίτια (τα)
Tα γιόρταζαν σε πολλά μέρη προς τιμή της Άρτεμης.

Τα περιφημότερα Αρτεμίσια ήταν της Eφέσου και γίνονταν στο ιερό της Εφεσίας Άρτεμης. Τα παλαιότερα χρόνια υπήρχε η συνήθεια να θυσιάζουν οι γυναίκες στην Εφεσία Άρτεμη. Κατά τη διάρκεια της γιορτής γίνονταν αγώνες και περιφερόταν σε πομπή το άγαλμα της θεάς, ντυμένο με δέρμα άγριου ζώου. Tην πομπή έκλεινε όμιλος νεανίδων μεταμφιεσμένων σε νύμφες που χόρευαν (ορχούμενες).

Με ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια γιορτάζονταν τα Αρτεμίσια και στη Δήλο. Εκεί συνήθιζαν να προσφέρουν έναν άρτο στη θεά. Ο προσφερόμενος άρτος ονομαζόταν λοχία. Κατά τη διάρκεια της γιορτής γίνοταν θυσίες. Οι γυναίκες που είχαν την επιστασία να ξεκινούν τη θυσία ονομάζονταν Λόμβαι.

Μεγάλη ήταν και η γιορτή που γινόταν στην Κυρήνη και την ονόμαζαν Αρτεμίτια. Στη διάρκεια της γιορτής ο ιερέας του Απόλλωνα παρέθετε δείπνο στους προηγούμενους από αυτόν ιερείς και τους έδινε ένα πήλινο δοχείο, το τρύβλιο.

Τα Αρτεμίσια γιορτάζονταν και στις Κεχρεές της Κορινθίας, όπου λατρευόταν η θεά σαν προστάτιδα της ναυσιπλοΐας και υπήρχε ιερό της κοντά στο λιμάνι.

Αρτεμίσια ονομαζόταν και η γιορτή των Αμαρυνθίων της Εύβοιας.

Βιβλιογραφία - πηγές

Αθήναιος, Δειπνοσοφιστές, 12,549

Ἀρτεμίσια μεγίστη ἑορτὴ ἐν Κυρήνῃ, ἐν ᾗ ὁ ἱερεύς
(ἐνιαύσιος δ' ἐστί) δειπνίζει τοὺς πρὸ ἑαυτοῦ ἱερευσαμένους· τοῦτο δ' ἐστὶ
κεραμεοῦν ἄγγος ἐπιδεχόμενον ὡς εἴκοσιν ἀρτάβας, ἐν ᾧ πολλὰ μὲν τῶν
ἀγριμαίων ἔγκειται πεπονημένα, πολλὰ δὲ σῖτα καὶ τῶν ἡμέρων ὀρνίθων
καὶ ἄλλα τοιαῦτα
.

Ησύχιος, Λεξικόν

λόμβαι· αἱ τῇ Ἀρτέμιδι θυσιῶν ἄρχουσαι, ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν
παιδιὰν σκευῆς.

Παυσανίας, 7, 2, 7
Πολυδεύκης, 1, 37
Πλούταρχος, Γυναικών Αρεταί, 16