Ωλέρια (τα)
Ωλέρια, γιορτή προς τιμή της Αθηνάς Ωλερίας. Η γιορτή γινόταν στις πόλεις Ώλερο και Ιεράπυτνα της Κρήτης.

Βιβλιογραφία - πηγές

Στέφανος Βυζάντιος, Εθνικά

Ὤλερος Κρητικὴ πόλις. ὁ πολίτης Ὠλέριος καὶ Ὠλερία Ἀθηνᾶ, τὸ οὐδέτερον Ὠλέριον. φησὶ γὰρ Ξενίων ἐν Κρητικοῖς «τῇ δὲ θεῷ ταύτῃ ἑορτὴν ἄγουσιν Ἱεραπύτνιοι, τὴν δ' ἑορτὴν Ὠλέρια προσαγορεύουσιν».

Ευστάθιος, Σχόλια στην Ιλιάδα του Ομήρου

Ὤλερος μέντοι διὰ τοῦ ρ πόλις Κρητικὴ πορρωτέρω, φασί, τῆς Ἱεραπύτνης, πόλεως καὶ αὐτῆς Κρητικῆς, ἔνθα
καὶ Ἀθηνᾶ Ὠλερία, ἐφ' ᾗ ἑορτὴ τὰ Ὠλέρια.