Σεπτήρια ή Σεπτήριον ή Στεπτήριον


Πομπή που κατευθύνεται στο ιερό του Απόλλωνα στους Δελφούς.
Αττικός , ερυθρόμορφος κρατήρας, 440 π.Χ.
Φερράρα, Museo Archeologico Nazionale di Spina.

Εννεατηρική γιορτή των Δελφών (γινόταν κάθε οκτώ χρόνια), σε ανάμνηση της νίκης του Απόλλωνα κατά του Πύθωνα. Η γιορτή γινόταν στις 23 του μήνα Ιλαίου.

Κατά τη διάρκεια της γιορτής γινόταν δραματική αναπαράσταση της εξόντωσης του Πύθωνα από τον Απόλλωνα.

Ένα παιδί αμφιθαλές, (ζούσαν και οι δύο γονείς του) αριστοκρατικής καταγωγής υποδυόταν τον Απόλλωνα. Το παιδί συνόδευαν τα μέλη των Λαβυαδών που κρατούσαν αναμμένες δάδες. Όταν έφθαναν έξω από το ομοίωμα της σπηλιάς του Πύθωνα, το παιδί τόξευε τον Πύθωνα και έκαιγαν τη φωλιά του.

Στη συνέχεια το παιδί και οι μετέχοντες στη γιορτή πήγαιναν στα Τέμπη για να εξαγνιστούν από το φόνο, όπως είχε κάνει κι ο Απόλλωνας.

Στα Τέμπη θυσίαζαν στο βωμό του θεού και το παιδί που παρίστανε το θεό παρέμενε εκεί για οκτώ χρόνια, ως υπηρέτης του θεού.

Μετά τις τελετές έφτιαχναν στεφάνια από την ιερή δάφνη του Απόλλωνα και η πομπή επέστρεφε στους Δελφούς, από τον ίδιο δρόμο που είχε περάσει κι ο θεός. Επικεφαλής της πομπής ήταν το παιδί της προηγούμενης γιορτής.

Κατά τη διάρκεια της επιστροφής, που ονομαζόταν δαφνηφορία, οι δαφνηφόροι τραγουδούσαν παιάνες στο θεό.

Στη συνέχεια ακολουθούσαν αγώνες κιθάρας και αυλού.

Βιβλιογραφία - πηγές

Πλούταρχος, Αίτια Ελληνικά, 12

τὸ μὲν
οὖν Σεπτήριον ἔοικε μίμημα τῆς πρὸς τὸν Πύθωνα τοῦ
θεοῦ μάχης εἶναι καὶ τῆς μετὰ τὴν μάχην ἐπὶ τὰ Τέμπη
φυγῆς καὶ ἐκδιώξεως. οἱ μὲν γὰρ φυγεῖν ἐπὶ τῷ φόνῳ
φασὶ χρῄζοντα καθαρσίων, οἱ δὲ τῷ Πύθωνι τετρω-
μένῳ καὶ φεύγοντι κατὰ τὴν ὁδόν, ἣν νῦν ἱερὰν καλοῦμεν,
ἐπακολουθεῖν καὶ μικρὸν ἀπολειφθῆναι τῆς τελευτῆς·
κατέλαβε γὰρ αὐτὸν ἐκ τοῦ τραύματος ἄρτι τεθνηκότα
καὶ κεκηδευμένον ὑπὸ τοῦ παιδός, ᾧ ὄνομα ἦν Αἴξ, ὡς
λέγουσι. τὸ μὲν οὖν Σεπτήριον τούτων ἢ τοιούτων τινῶν
ἀπομίμησίς ἐστιν ἑτέρων.

Ησύχιος, Λεξικόν

σεπτηρία· καθαρμός. ἔκθυσις

στεπτήρια· στέμματα, ἃ οἱ ἱκέται ἐκ τῶν κλάδων ἐξῆπτον